Przebudzenie Duchowe - BLOG - UNIVERSE OF LIGHT
11 lutego 2018

Czym Jest Przebudzenie Duchowe?

Przebudzenie duchowe to wewnętrzny proces prowadzący do powrotu do rzeczywistości który przechodzą obecnie miliony ludzi na całym świecie. Stopniowo, krok po kroku, najczęściej pod wpływem impulsu który często doprowadza do pęknięcia jakiegoś schematu w Twoim życiu
8 lutego 2018

February Energies And Another Spike Of Schumann’s Resonance

The vibration of our beautiful planet is constantly growing up. Until now February has been and seems to continue to be a very intense month on the energetic level together with all the celestial events which took place or are about to happen. What I mean are the last Super Blue Moon which occurred only a week ago and the coming partial Solar eclipse together
8 lutego 2018

Energie W Lutym I Kolejny Skok Rezonansu Schumanna

Wibracja naszej pięknej planety cały czas wzrasta. Luty generalnie jak do tej pory jest, i zapowiada się bardzo intensywnym energetycznie miesiącem w związku ze wszystkimi wydarzeniami planetarnymi jakie już miały lub dopiero będą miały miejsce. Mam tu na myśli przede wszystkim ostatnią niezwykle rzadką super pełnię od której minął zaledwie tydzień oraz zbliżające się częściowe zaćmienie Słońca połączone
30 stycznia 2018

3 Things That You Should Consider During Your Awakening

If you are reading this article it means that you must have awakened, that after years of not seeing the world with your own eyes you have started using them now. No matter at what stage of the ascension process you are there are things which tend to reappear on the path and which we need to shed light on for them to be transformed into Love. As we are now all exposed to higher frequencies arriving at Gaia on regular basis together with every Solar flare, rising Schumann’s resonance
30 stycznia 2018

3 Rzeczy Które Warto Mieć Na Uwadze Podczas Przebudzenia

Jeśli czytasz ten artykuł to znaczy, że się obudziłeś, że po latach nie używania swoich oczu zacząłeś ich w końcu używać. Nie ważne na jakim jesteś teraz etapie swojej podróży ku wzniesieniu są pewne aspekty które mają tendencję pojawiać się na tej ścieżce wiele razy a na które warto rzucić światło w celu ich transformacji do Miłości. Jako że obecnie jesteśmy wyeksponowani na wyższe częstotliwości które docierają do Gai regularnie z każdą burzą na słońcu, rosnącym rezonansem Schumanna nie
28 stycznia 2018

Ascension and Schumann’s resonance

Today, after a couple of days of break there have been significant spikes in the Schumann’s resonance (the graph is for Tomsk GMT+7 time zone).  Each and every one of you have felt this for sure. What could have accompanied us today was feeling of being lost in time and space what is directly connected with blurring boarders between parallel realities.
28 stycznia 2018

Proces Wzniesienia a Rezonans Schumanna

Dzisiaj, po kilku dniach przerwy został ponownie odnotowany wyraźny skok rezonansu Schumanna (wykres dla strefy czasowej Tomsk GMT+7). Każdy z Was na pewno poczuł to na sobie bardzo wyraźnie. To, co mogło nam dzisiaj towarzyszyć to poczucie zagubienia czasoprzestrzennego związane z zacierającymi się granicami pomiędzy równoległymi rzeczywistościami.
14 stycznia 2018

You Are a Gift

14 stycznia 2018

Jesteś Darem