Przebudzenie Duchowe - BLOG - UNIVERSE OF LIGHT
10 sierpnia 2018

This 5-Minute Exercise Will Change Your Life

Neville Goddard was an exceptional teacher and author of many books, he showed people how to create their reality using imagination and emotions. What's more, Goddard also taught how to behave as if the final effect of the manifestation was already part of a person's life. One of the exercises
10 sierpnia 2018

To 5-Minutowe Ćwiczenie Odmieni Twoje Życie

Neville Goddard był wyjątkowym nauczycielem i autorem wielu książek, pokazywał ludziom jak dzięki koncentracji myśli i emocji przy użyciu wyobraźni tworzyć swoją rzeczywistość. Co więcej, Goddard nauczał także jak zachowywać się tak, jakby ostateczny efekt manifestacji był już częścią życia danej osoby. Jednym z ćwiczeń
31 lipca 2018

New Awakening Codes – Lion’s Gate – 8-8 Portal

As every year on August 8, we are all experiencing an interplanetary event which is the opening of the so-called 'Lion's Gate'. What is it actually about? Exactly on this day, Gaia is in perfect alignment to the Galactic Center (27 ° Sagittarius) and to Sirius, thus opening the cosmic portal between the physical and spiritual realms.
31 lipca 2018

Nowe Przebudzeniowe Kody Światła – Brama Lwa – Portal 8-8

Jak co roku 8 sierpnia mamy do czynienia z międzyplanetarnym zdarzeniem jakim jest otwarcie tzw. ‘Lwiej Bramy’. O co dokładnie chodzi? Dokładnie tego dnia Gaia ustawia się równo do Centrum Galaktyki (27° Strzelca) oraz do Syriusza otwierając tym samym kosmiczny portal pomiędzy światem fizycznym i duchowym.
16 lipca 2018

6 Steps To An Effective Manifestation

Every thought is a powerful form of energy. Your thoughts become words and then deeds. Actions, in turn, become habits that make up your life. It all influences the vibration you have, and vibration has an impact on the reality you experience. There are just 6 steps to an effective manifestation of your reality.
16 lipca 2018

6 Kroków Do Efektywnej Manifestacji

Każda myśl jest potężną formą energii. Twoje myśli stają się słowami, a następnie czynami. Czyny z kolei stają się nawykami które składają się na twoje życie. To wszystko wpływa na to jaką masz wibracją, a wibracja ma wpływ na rzeczywistość jakiej doświadczasz. Jesteś zaledwie 6 kroków do efektywnej manifestacji twojej rzeczywistości.
5 lipca 2018

Old You New You Welcome To The Eclipse Season

I am grateful that I incarnated in times when I can directly, with my five senses (and maybe even more than five;)) experience the change of the vibration of the whole planet that is currently happening. The awakening that we experience collectively as humanity affects everyone without exception. The coming weeks will be quite a significant period in the whole process and will be about that in a moment.
5 lipca 2018

Stary Ty Nowy Ty Witamy W Sezonie Zaćmień

Jestem wdzięczny, że inkarnowałem w czasach, kiedy mogę bezpośrednio, swoimi pięcioma zmysłami (a może nawet więcej niż pięcioma ;) ) doświadczać zmiany wibracji całej planety jaka ma obecnie miejsce. Przebudzenie które przeżywamy kolektywnie jako ludzkość dotyka wszystkich bez wyjątku. Nadchodzące tygodnie będą
7 kwietnia 2018

Make Space For Your Higher Self – April And May Energies

The next month of the transformation process is behind us. A huge wave of energy reached the Earth, what for many people turned out to be very 'uncomfortable' as it pushed us to look deeper into ourselves, and to face our deeply rooted fears and ego programs. In the Universe everything do happen for a reason - even these seemingly unpleasant and difficult experiences. They are triggers that give us an opportunity to deepen self-knowledge, and then to be able to start creating our lives in full harmony with the highest good of the Soul.